goed opdrachtgeverschap?

Op de vraag wat Goed Opdrachtgeverschap inhoudt, krijg je veel verschillende antwoorden. Vaak wordt één enkel aspect uitgebreid belicht: bijvoorbeeld inkoop of het beschikken over leiderschapskwaliteiten. Maar wat Goed Opdrachtgeverschap precies inhoud en waar hij of zij voor verantwoordelijk is, is een samenhang van eigenschappen, verantwoordelijkheden, attitude en ownership. Met deze website helpen wij je op weg.

objectief onderzoek opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in het doen van onderzoek naar de rol van opdrachtgever, hoe organisaties hier mee omgaan, maar vooral wat er voor nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen. Analyses op basis van diverse rapporten, interviews, enquetes en verslagen, hebben geleid tot een goed inzicht op welke manier de rol van opdrachtgever professioneel kan worden ingevuld. Gekoppeld aan eigen ervaringen. 

stoppen falende projecten?

Het stoppen van falende projecten is een moeizaam traject gebleken. Decennialang werd fors geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtnemende kant. Echter, met weinig effect tot nu toe. Een bekend accountantsbureau noemt de vele overschrijdingen een "ongrijpbaar" fenomeen. Wij noemen het liever "hardnekkig".

Het is gebleken dat organisaaties die ook werken aan het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtgevende kant, aantoonbaar meer succes hebben in het terugdringen van de forse budgetoverschrijdingen en het mislukken van projecten. Ongrijpbaar is het dus niet. Met deze website willen wij je op weg helpen.

status quo rol opdrachtgever

Staat de rol van opdrachtgever onder druk? De afgelopen jaren is er een duidelijke tendens waar te nemen dat de rol van opdrachtgever steeds kritischer wordt benaderd. Het is niet vanzelfsprekend meer dat een opdrachtnemer bij een geschil als schuldige wordt aangewezen. Ook de rol van opdrachtgever is steeds meer onderwerp van discussie. Dit heeft menige organisatie doen beseffen dat het loont om ook te investeren in het verbeteren van de vakbekwaamheid van hun eigen opdrachtgevers. Ook daarmee kunnen wij je op weg helpen.

online enquete opdrachtgeverschap

Regelmatig verschijnen er online enquetes op onze website. Enquetes over verschillende aspecten van Goed Opdrachtgeverschap. Nieuwe enquetes worden via LinkedIn of Twitter aangekondigd of, als u zich hebt aangemeld, via een uitnodiging.

opdrachtmanagement of projectmanagement

In onze visie over Goed Opdrachtgeverschap gaat het bij opdrachtmanagement om wezenlijk andere zaken dan bij projectmanagement. Opdrachtgevers een veredelde cursus projectmanagement laten volgen, zal weinig waarde toevoegen. Een kritische blik op het (zeer beperkte) aanbod van literatuur en trainingen over de rol van opdrachtgever is zondermeer een 'must'. Wil je een second opinion? Neem dan contact op met ons. 

kritische beschouwingen opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij diverse kritische beschouwingen gepubliceerd over de rol van opdrachtgever van projecten. Beschouwingen die een resultaat zijn van ons onderzoek. Koppeling van theorie en praktijjk. Publicaties met heldere conclusies. Maar ook met praktische tips om te komen tot Goed Opdrachtgeverschap.

opdrachtgeverschap in het nieuws

Actueel nieuws dat, in meer of minder mate, te maken heeft met het thema opdrachtgeverschap, wordt door ons verzameld op deze website. Te gebruiken voor studies, interne discussies over opdrachtgeverschap af andere doeleinden. Wil je ook een artikel geplaatst hebben? Laat het ons weten.

digitaal archief opdrachtgeverschap

In de loop van de jaren hebben wij diverse rapporten, artikelen, survey's, etc bewaard die te maken hebben met het thema opdrachtgeverschap. Veel van dit materiaal is gebruikt voor ons onderzoek en de kritische beschouwingen over Goed Opdrachtgeverschap. Inmiddels is een deel van dit digitaal archief beschikbaar op onze website. 

videobase opdrachtgeverschap

Sinds kort zijn wij ook begonnen met het verzamelen van video's over het thema opdrachtgeverschap. Video's die interessant zijn voor diegenen die betrokken zijn bij het thema Goed Opdrachtgeverschap. 

kennisoverdracht opdrachtgeverschap

De inzichten, kennis en ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd, willen wij graag delen met opdrachtgevers die hun rol serieus willen nemen. Wij kennen meerdere vormen van kennisoverdracht. individueel of collectief. Voor opdrachtgevers, maar ook voor opdrachtnemers. Meer informatie vind je op deze website. 

wij houden het eenvoudig

In onze kritische beschouwingen maken wij gebruik van modellen waarmee wij de rol van opdrachtgever helder kunnen beschrijven en toelichten. Onze modellen worden vooral gekenmerkt door hun eenvoud. Geen onnodige ingewikkelde modellen die lijken op een doolhof: deze leiden vaak tot misverstanden en ruis in de communicatie. Onze modellen zijn snel te doorgronden en kunnen gebruikt worden om de discussie over de rol van opdrachtgever te structureren.

wikiregie

Een belangrijk onderdeel van deze website is de WikiRegie: een kennissite voor opdrachtgevers. Het is een belangrijke informatiebron voor managers die de rol van opdrachtgever (gaan) vervullen. 

roadmap naar goed opdrachtgeverschap

Dank zij de door ons opgebouwde kennis en inzichten over de rol van opdrachtgever, zijn wij in staat om met een Roadmap naar Goed Opdrachtgeverschap te komen. Na een intakegesprek zijn wij in staat aan te geven op welke onderdelen verdieping eventueel nodig of wenselijk is. De basis voor deze Roadmap zijn een paar van onze modellen.  

onafhankelijke project evaluaties

Het doen van een objectieve en onafhankelijke project evaluatie behoort tot de mogelijkheden. Onafhankelijk, omdat wij geen enkel commercieel belang hebben bij de uitvoering van het project betrokken te worden. Onze evaluaties worden vooral benaderd vanuit het perspectief van een opdrachtgever. Op een snelle, inzichtelijke manier kunnen wij tot de kern van eventuele problemen doordringen. Maar wij geven ook een advies over de mogelijke oplossingen.

Project evaluaties kunnen worden uitgevoerd in elk stadium van een project.  

noordelijke nuchterheid

Inmiddels ben ik zes jaar intensief met het thema Goed Opdrachtgeverschap bezig. In Hans Wortmann, hoogleraar Universiteit Groningen (RUG), heb ik een goede Sparring Partner gevonden.  Met een portie nordelijke nuchterheid hebben wij een geheel eigen visie ontwikkeld op de rol van opdrachtgever en de aansturing van projecten. Geen ingewikkelde verhalen en modellen, maar een praktische benadering. 

registreren

Een groot deel van de informatie over Goed Opdrachtgeverschap is voor iedereen toegankelijk. Echter, bepaalde gedeelten van de website zijn alleen toegankelijk als je geregistreerd bent. Bijvoorbeeld meedoen aan het forum, leveren van commentaar of het downloaden van documenten. 

Je kunt geheel vrijblijvend een account aanmaken. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Je ontvangt van ons geen mailingen. Wel zullen wij in de toekomst vragen of je mee wilt doen aan verder onderzoek in de vorm van enquêtes. 

contact met ons opnemen

Wil je meer informatie over bepaalde aspecten over Goed Opdrachtgeverschap? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van kennisoverdracht, de project evaluatie of de roadmap? Neem dan contact met mij op. Per mail of per telefoon. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Twitter of LinkedIn.

goed opdrachtgeverschap?
objectief onderzoek opdrachtgeverschap
stoppen falende projecten?
status quo rol opdrachtgever
online enquete opdrachtgeverschap
opdrachtmanagement of projectmanagement
kritische beschouwingen opdrachtgeverschap
opdrachtgeverschap in het nieuws
digitaal archief opdrachtgeverschap
videobase opdrachtgeverschap
kennisoverdracht opdrachtgeverschap
wij houden het eenvoudig
wikiregie
roadmap naar goed opdrachtgeverschap
onafhankelijke project evaluaties
noordelijke nuchterheid
registreren
contact met ons opnemen

Goed Opdrachtgeverschap

Het thema Goed Opdrachtgeverschap is steeds vaker onderwerp van (maatschappelijke) discussies: geleidelijk aan begint het besef te komen bij bestuurders en management dat een professionele invulling van de rol van opdrachtgever een belangrijke bijdrage levert aan het succesvol afronden van een project. 

De afgelopen jaren hebben wij veel geinvesteerd in het vergroten van onze kennis over de rol van opdrachtgever. Wat beweegt een opdrachtgever om deze rol op zich te nemen? Hoe gaan organisaties met deze rol om? Wat is er voor nodig om deze rol goed te vervullen? Hoe kun je als opdrachtgever vertrouwen geven en krijgen? Moet een opdrachtgever kennis hebben van methoden en technieken? 

Vragen, waar we middels deze website een antwoord op kunnen geven. Maar daarnaast bieden we nog veel meer aan (potentiële) opdrachtgevers. En kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Laat het ons even weten.

Tweets Opdrachtgeverschap

Dossier 303: de overgang van de NAM naar het CVW

cvw ontzorgenDe rol waarin ik momenteel zit heeft veel overeenkomsten met die van een opdrachtgever: adviezen inwinnen en beoordelen, financiering rond zien te krijgen, etc. Als deze voorbereidingen van de initiatiefase allemaal achter de rug zijn, kan ik me gaan richten waar het om gaat: het geven van een opdracht om de bevingschade te herstellen. Maar zover is het nog lang niet. 

We zijn inmiddels al een tijdje met de derde ronde van Dossier 303 bezig. De eerste twee rondes, vrij snel aangemeld na de beving van 3,6 in augustus 2012, zijn inmiddels naar alle tevredenheid afgerond. Complimenten voor de betrokken partijen! De eerste ronde had betrekking op de vele scheuren in zowel de buitenmuren als binnenshuis. De tweede rond had te maken met een kelder die aan alle kanten lekte. Dat de oorzaak bevingschade was, was totaal geen discussiepunt. Het huis heeft blijkbaar behoorlijk staan schudden. Ook de gevolgschade werd aangepakt. 

Echter, de derde ronde verloopt totaal anders. Het gaat nu om veel scheuren in de ornamenten die ons huis versieren. Voornamelijk pleisterwerk buitenshuis. Scheuren die er in het verleden niet waren. Ons huis is circa tien jaar geleden gerestaureerd onder toezicht van een architect welke een ruime ervaring had met monumenten. 

Deze scheuren in het pleisterwerk zijn in het najaar van 2014 aangemeld. Al vrij snel kwam de ons bekende schade-expert langs om de situatie te beoordelen. Even was er sprake van om de schade-expert te vervangen door een expert speciaal voor RIjksmonumenten. Maar de NAM heeft besloten met de bekende expert door te willen gaan. Met deze schade-expert en de NAM overlegd om een inventarisatie van deze bevingschade te laten maken door Monumentenwacht. Dit omdat het om een Rijksmonument gaat. Deze inspectie is in maart 2015 gedaan en er zijn 18 schadegevallen geconstateerd. Een keurig rapport dat de basis vormt voor de aannemer om een offerte uit te brengen. Deze is, samen met de schade-expert, kort daarop langs geweest. Aangezien het om bevingschade ging, heeft de aannemer opdracht gekregen een offerte te maken. Deze zou vervolgens door de schade-expert aan de NAM ter goedkeuring worden voorgelegd.

En toen werd het stil……………. Tot eind augustus. Ik kreeg een telefoontje van een medewerker van het Centrum Veilig Wonen (CVW) dat ze het dossier 303 van de NAM hadden overgenomen en dat ze deze wilden sluiten. Verbazing alom. Omdat de NAM eerder heeft aangegeven alle schadegevallen van voor 1 januari 2015 zelf af te zullen handelen. Verder heb ik ze er op gewezen dat dit dossier nog niet was afgerond. Na even geïnformeerd te hebben bij de NAM kreeg ik de bevestiging dat dat inderdaad het geval was. 

In september een mail ontvangen van een, voor mij, nieuwe en onbekende schade-expert. Hij wilde graag een afspraak maken voor een inspectie. Vanwege onze agenda kon deze inspectie pas begin november plaats vinden. 

Een merkwaardige inspectie: niet voorbereid, snel gekeken en vervolgens weer vertrekken. Wel nog even een paar foto’s gemaakt. Ook was dit het moment dat ik voor het eerst een offerte zag. Nog diezelfde dag kreeg ik een mail met daarin de conclusies van de schade-expert. Of ik hiermee akkoord wilde gaan. Dan kon alles nog vóór de kerst worden afgerond. In het gesprek had hij al aangegeven dat dit een belangrijke doelstelling was. We zijn niet akkoord gegaan. Vervolgens afgesproken dat hij een eindrapport zou opstellen en deze zou opsturen. Heb er ook nog even op gewezen dat de getoonde offerte verre van volledig was.

Vervolgens bleef het weer een tijdje stil………. kerst ging ongemerkt voorbij. Tot 11 januari. Op dat moment kreeg ik een mail van een medewerker van het CVW met een viertal documenten. Een verkort inspectierapport, een andere, uitgebreidere offerte in twee delen en nog een  calculatie van een bedrijfsbureau. Geen enkele uitleg of toelichting, geen enkele vraag…..niets. Na even een wenkbrauw opgetrokken te hebben, heb ik geprobeerd de set aan documenten te begrijpen. Het was verworden tot één grote puzzel. Ik hou van het oplossen van puzzels, maar niet dit soort puzzels. Een helder en begrijpelijk resultaat is toch het minste wat je mag verwachten van het CVW. Zij zijn toch de partij die gedupeerden ontzorgt?

Uw vaste contactpersoon bij CVW ontzorgt u door u gedurende het hele proces te begeleiden.

website CVW

Een uitgebreide mail teruggestuurd met de opmerking dat het voor mij verwarrend overkwam en een aantal vragen om verduidelijking. Een vriendelijk en constructieve benadering. Per omgaande een mail terugontvangen dat de men de vragen en de verwarring begreep. Mijn mail met vragen zou worden doorgestuurd naar de schade-expert. Op 19 januari kreeg ik wederom een mail van de medewerker van het CVW. Hierin werd aangegeven dat de vorige mail met verkeerde bijlagen was verstuurd en dat nu de goede set werd meegestuurd. Bovendien een formulier waarop ik kon aangeven of ik akkoord kon gaan of niet met het ‘aanbod’.

Helaas, de verwarring werd alleen maar groter. Nog steeds geen concreet antwoord op een concrete vraag. Nogmaals een verzoek ingediend om een begrijpelijk resultaat. Waarbij de belangrijkste vraag was om de conclusies van de schade-expert te baseren op de 18 schadegevallen van het rapport van de Monumentenwacht. Want de schade-expert was zo vrij geweest een totaal andere indeling te maken waar je geen touw aan kon vastknopen. Na nog wat heen en weer gemail, komt het er op neer dat de medewerker van het CVW gewoonweg weigert hier aan te voldoen. Een patstelling. Maar met een wat andere insteek krijgen ik hier waarschijnlijk nog wel antwoord op.

Het CVW weigert in te gaan op mijn verzoek om aanpassingen in het tweede voorstel te doen op een zodanige manier dat beide, totaal verschillende, voorstellen met elkaar vergeleken kunnen worden. Hiermee houdt het CVW de onduidelijkheid bewust in stand.

Tot zover mijn ervaringen met het verloop van de derde ronde van Dossier 303. Er zullen ongetwijfeld veel dossiers goed verlopen, maar één ding is me duidelijk geworden: de regie over je eigen woning moet je strak in eigen hand houden. Verder is het duidelijk dat ik voorlopig nog geen opdracht tot schadeherstel kan geven. Want ook inhoudelijk klopt er namelijk niets van. Sterker nog, er zijn vreemde dingen aan de hand. In een volgende blog zal ik hier uitgebreid op ingaan. Dat is namelijk een verhaal op zich. 

Wordt vervolgd........

 

 

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

Stof tot nadenken

Oordeel redactie

“De inhoud van deze artikelen is vernieuwend in zijn kijk op betere projectsturing, namelijk vanuit het perspectief van de opdrachtgever van projecten. Herkenbaar vanuit de praktijk. Bovendien prettig leesbaar, met enerzijds verwijzingen naar fact based analyses en anderzijds praktisch in haar adviezen” 

Management Executive

Contact Informatie

+ 31 647 004 442

Wijk bij Duurstede

dieterdevroomen@gmail.com

@dieterdevroomen

twitter cards 01

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 237 gasten en geen leden online

×

De website met veel informatie over Goed Opdrachtgeverschap blijft bestaan!

Met dank aan Dieter de Vroomen: hij heeft aangegeven het gedachtegoed over Goed Opdrachtgeverschap en dat de basis vormt voor deze website, te willen continueren. Hoe en in welke vorm, wordt de komende periode verder uitgewerkt.