goed opdrachtgeverschap?

Op de vraag wat Goed Opdrachtgeverschap inhoudt, krijg je veel verschillende antwoorden. Vaak wordt één enkel aspect uitgebreid belicht: bijvoorbeeld inkoop of het beschikken over leiderschapskwaliteiten. Maar wat Goed Opdrachtgeverschap precies inhoud en waar hij of zij voor verantwoordelijk is, is een samenhang van eigenschappen, verantwoordelijkheden, attitude en ownership. Met deze website helpen wij je op weg.

objectief onderzoek opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in het doen van onderzoek naar de rol van opdrachtgever, hoe organisaties hier mee omgaan, maar vooral wat er voor nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen. Analyses op basis van diverse rapporten, interviews, enquetes en verslagen, hebben geleid tot een goed inzicht op welke manier de rol van opdrachtgever professioneel kan worden ingevuld. Gekoppeld aan eigen ervaringen. 

stoppen falende projecten?

Het stoppen van falende projecten is een moeizaam traject gebleken. Decennialang werd fors geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtnemende kant. Echter, met weinig effect tot nu toe. Een bekend accountantsbureau noemt de vele overschrijdingen een "ongrijpbaar" fenomeen. Wij noemen het liever "hardnekkig".

Het is gebleken dat organisaaties die ook werken aan het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtgevende kant, aantoonbaar meer succes hebben in het terugdringen van de forse budgetoverschrijdingen en het mislukken van projecten. Ongrijpbaar is het dus niet. Met deze website willen wij je op weg helpen.

status quo rol opdrachtgever

Staat de rol van opdrachtgever onder druk? De afgelopen jaren is er een duidelijke tendens waar te nemen dat de rol van opdrachtgever steeds kritischer wordt benaderd. Het is niet vanzelfsprekend meer dat een opdrachtnemer bij een geschil als schuldige wordt aangewezen. Ook de rol van opdrachtgever is steeds meer onderwerp van discussie. Dit heeft menige organisatie doen beseffen dat het loont om ook te investeren in het verbeteren van de vakbekwaamheid van hun eigen opdrachtgevers. Ook daarmee kunnen wij je op weg helpen.

online enquete opdrachtgeverschap

Regelmatig verschijnen er online enquetes op onze website. Enquetes over verschillende aspecten van Goed Opdrachtgeverschap. Nieuwe enquetes worden via LinkedIn of Twitter aangekondigd of, als u zich hebt aangemeld, via een uitnodiging.

opdrachtmanagement of projectmanagement

In onze visie over Goed Opdrachtgeverschap gaat het bij opdrachtmanagement om wezenlijk andere zaken dan bij projectmanagement. Opdrachtgevers een veredelde cursus projectmanagement laten volgen, zal weinig waarde toevoegen. Een kritische blik op het (zeer beperkte) aanbod van literatuur en trainingen over de rol van opdrachtgever is zondermeer een 'must'. Wil je een second opinion? Neem dan contact op met ons. 

kritische beschouwingen opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij diverse kritische beschouwingen gepubliceerd over de rol van opdrachtgever van projecten. Beschouwingen die een resultaat zijn van ons onderzoek. Koppeling van theorie en praktijjk. Publicaties met heldere conclusies. Maar ook met praktische tips om te komen tot Goed Opdrachtgeverschap.

opdrachtgeverschap in het nieuws

Actueel nieuws dat, in meer of minder mate, te maken heeft met het thema opdrachtgeverschap, wordt door ons verzameld op deze website. Te gebruiken voor studies, interne discussies over opdrachtgeverschap af andere doeleinden. Wil je ook een artikel geplaatst hebben? Laat het ons weten.

digitaal archief opdrachtgeverschap

In de loop van de jaren hebben wij diverse rapporten, artikelen, survey's, etc bewaard die te maken hebben met het thema opdrachtgeverschap. Veel van dit materiaal is gebruikt voor ons onderzoek en de kritische beschouwingen over Goed Opdrachtgeverschap. Inmiddels is een deel van dit digitaal archief beschikbaar op onze website. 

videobase opdrachtgeverschap

Sinds kort zijn wij ook begonnen met het verzamelen van video's over het thema opdrachtgeverschap. Video's die interessant zijn voor diegenen die betrokken zijn bij het thema Goed Opdrachtgeverschap. 

kennisoverdracht opdrachtgeverschap

De inzichten, kennis en ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd, willen wij graag delen met opdrachtgevers die hun rol serieus willen nemen. Wij kennen meerdere vormen van kennisoverdracht. individueel of collectief. Voor opdrachtgevers, maar ook voor opdrachtnemers. Meer informatie vind je op deze website. 

wij houden het eenvoudig

In onze kritische beschouwingen maken wij gebruik van modellen waarmee wij de rol van opdrachtgever helder kunnen beschrijven en toelichten. Onze modellen worden vooral gekenmerkt door hun eenvoud. Geen onnodige ingewikkelde modellen die lijken op een doolhof: deze leiden vaak tot misverstanden en ruis in de communicatie. Onze modellen zijn snel te doorgronden en kunnen gebruikt worden om de discussie over de rol van opdrachtgever te structureren.

wikiregie

Een belangrijk onderdeel van deze website is de WikiRegie: een kennissite voor opdrachtgevers. Het is een belangrijke informatiebron voor managers die de rol van opdrachtgever (gaan) vervullen. 

roadmap naar goed opdrachtgeverschap

Dank zij de door ons opgebouwde kennis en inzichten over de rol van opdrachtgever, zijn wij in staat om met een Roadmap naar Goed Opdrachtgeverschap te komen. Na een intakegesprek zijn wij in staat aan te geven op welke onderdelen verdieping eventueel nodig of wenselijk is. De basis voor deze Roadmap zijn een paar van onze modellen.  

onafhankelijke project evaluaties

Het doen van een objectieve en onafhankelijke project evaluatie behoort tot de mogelijkheden. Onafhankelijk, omdat wij geen enkel commercieel belang hebben bij de uitvoering van het project betrokken te worden. Onze evaluaties worden vooral benaderd vanuit het perspectief van een opdrachtgever. Op een snelle, inzichtelijke manier kunnen wij tot de kern van eventuele problemen doordringen. Maar wij geven ook een advies over de mogelijke oplossingen.

Project evaluaties kunnen worden uitgevoerd in elk stadium van een project.  

noordelijke nuchterheid

Inmiddels ben ik zes jaar intensief met het thema Goed Opdrachtgeverschap bezig. In Hans Wortmann, hoogleraar Universiteit Groningen (RUG), heb ik een goede Sparring Partner gevonden.  Met een portie nordelijke nuchterheid hebben wij een geheel eigen visie ontwikkeld op de rol van opdrachtgever en de aansturing van projecten. Geen ingewikkelde verhalen en modellen, maar een praktische benadering. 

registreren

Een groot deel van de informatie over Goed Opdrachtgeverschap is voor iedereen toegankelijk. Echter, bepaalde gedeelten van de website zijn alleen toegankelijk als je geregistreerd bent. Bijvoorbeeld meedoen aan het forum, leveren van commentaar of het downloaden van documenten. 

Je kunt geheel vrijblijvend een account aanmaken. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Je ontvangt van ons geen mailingen. Wel zullen wij in de toekomst vragen of je mee wilt doen aan verder onderzoek in de vorm van enquêtes. 

contact met ons opnemen

Wil je meer informatie over bepaalde aspecten over Goed Opdrachtgeverschap? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van kennisoverdracht, de project evaluatie of de roadmap? Neem dan contact met mij op. Per mail of per telefoon. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Twitter of LinkedIn.

goed opdrachtgeverschap?
objectief onderzoek opdrachtgeverschap
stoppen falende projecten?
status quo rol opdrachtgever
online enquete opdrachtgeverschap
opdrachtmanagement of projectmanagement
kritische beschouwingen opdrachtgeverschap
opdrachtgeverschap in het nieuws
digitaal archief opdrachtgeverschap
videobase opdrachtgeverschap
kennisoverdracht opdrachtgeverschap
wij houden het eenvoudig
wikiregie
roadmap naar goed opdrachtgeverschap
onafhankelijke project evaluaties
noordelijke nuchterheid
registreren
contact met ons opnemen

Goed Opdrachtgeverschap

Het thema Goed Opdrachtgeverschap is steeds vaker onderwerp van (maatschappelijke) discussies: geleidelijk aan begint het besef te komen bij bestuurders en management dat een professionele invulling van de rol van opdrachtgever een belangrijke bijdrage levert aan het succesvol afronden van een project. 

De afgelopen jaren hebben wij veel geinvesteerd in het vergroten van onze kennis over de rol van opdrachtgever. Wat beweegt een opdrachtgever om deze rol op zich te nemen? Hoe gaan organisaties met deze rol om? Wat is er voor nodig om deze rol goed te vervullen? Hoe kun je als opdrachtgever vertrouwen geven en krijgen? Moet een opdrachtgever kennis hebben van methoden en technieken? 

Vragen, waar we middels deze website een antwoord op kunnen geven. Maar daarnaast bieden we nog veel meer aan (potentiële) opdrachtgevers. En kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Laat het ons even weten.

Tweets Opdrachtgeverschap

Is er wel een intern schadeprotocol bij het CVW voor monumenten?

monumentenIn de nazomer van 2015 is Dossier 303 door de NAM overgedragen aan het Centrum Veilig Wonen. Dit in tegenstelling tot bestaande afspraken. Voor mij was dit het moment om mij eens te verdiepen in de procedure Herstelschade voor Cultureel Erfgoed waar ook ons Rijksmonument onder zou moeten vallen. Hierover was al gesproken in het begin van het jaar. Maar de afspraak met de NAM was gemaakt om dit Dossier nog even op de "oude manier" te doen. Hans Alders benadrukte in zijn programma nogmaals dat het Cultureel Erfgoed in het aardbevingsgebied met respect behandeld moest worden door de NAM en het CVW. 

In november 2015 kwam Hans Alders, Nationaal Coordinator Groningen, met zijn rapport over de aardbevingsproblematiek in Groningen. In hoofdlijnen kan ik mij prima vinden in dit rapport. Er wordt een duidelijke route aangegeven hoe deze problematiek aan te pakken. Maar ik ben vooral benieuwd naar de vertaalslag in acties op de korte termijn. Misschien kunnen deze blogs daar een bijdrage aan leveren. In dit rapport werd er nogmaals op gewezen dat het herstellen van schade aan en het bouwkundig versterken van Rijksmonumenten altijd maatwerk is. 

Voor mij het laatste zetje om eens bij het Centrum Veilig Wonen te informeren naar de herstelprocedure voor Rijksmonumenten en dan met name het interne protocol bij het Centrum. Op de website van het CVW had ik al gezien dat er sprake was van een afwijkende procedure. Bij verder nazoeken van de website, echter geen verdere informatie hierover. Op 2 december heb ik via de website van het CVW gevraagd mij de CVW procedure voor herstellen van schade aan cultureel erfgoed op te sturen. Ook gevraagd wat de criteria zijn waaraan een schade-expert voor Rijksmonumenten moet voldoen. Dit laatste was mij in het begin van 2015 duidelijk geworden. Maar de nieuwe schade-expert die ons was toegewezen in oktober, had geen enkele affiniteit of ervaring met rijksmonumenten. Een beetje vreemd toch?

Omdat er geen enkele reactie van het Centrum Veilig Wonen kwam, heb ik op 21 december een tweet verstuurd met daarin de opmerking dat ik nog steeds geen reactie had. Voor de tweede keer dat jaar werkt een dergelijke tweet. Triest dat het op deze manier moet. Er kwam namelijk prompt een reactie van het CVW dat de vraag niet was doorgezet naar de juiste afdeling. Dat zou per direct gebeuren. En inderdaad, de volgende dag werd ik gebeld door een medewerker van het CVW. Met deze medewerker afgesproken dat de antwoorden per mail zouden worden opgestuurd. Kort daarop ontvangen.

In de mail werden een drietal criteria gegeven waaraan een schade-expert voor cultureel erfgoed aan moet voldoen. Wat betreft de procedure, kreeg ik het volgende antwoord: "Naast de schadeafhandeling inzake (Rijks) monumenten en overig cultureel erfgoed kan een aanvulling ingezet worden. Dit is de "Handreiking Herstel voor Monumenteneigenaren". Hier moest ik het mee doen. Even googelen op de website gaf al snel een verslag van de Dialoogtafel waarin deze handreiking werd genoemd. Maar de handreiking zelf kon ik niet vinden. Maar is dit de procedure waar ik naar op zoek was?

(Rijks)monumenten en overig cultureel erfgoed vereisen een goede, deskundige en respectvolle aanpak daar waar het gaat om herstel en behoud. Veel van ons cultureel erfgoed is ‘toevertrouwd’ aan (particuliere) eigenaren en beheerders, welke over het algemeen met de nodige zorg hierover waken. Echter, niet alle eigenaren en beheerders zijn, om wat voor reden dan ook hiertoe in staat. Ten behoeve van de instandhouding van dit cultureel erfgoed is, in aanvulling op het Schadeprotocol van de NAM, deze Handreiking Herstel voor Monumenteneigenaren opgesteld. Deze Handreiking heeft tot doel een eigenaar te ontzorgen. Daarnaast kan het bijdragen aan een snellere doorloop van eventueel benodigde procedures.

Handreiking Herstel voor Monumenteigenaren

Een mail gestuurd met daarin de opmerking dat de Handreiking niet te vinden. Prompt een mail terug ontvangen met daarin de Handreiking als bijlage meegestuurd. Dat was het moment dat er iets meer duidelijkheid was over hoe monumenten behandeld moesten worden. Ook wordt er een verwijzing naar de website van het Centrum Veilig Wonen gegeven: "ik verwijs u ook naar onze website, vervolgens kiest u de button 'schadeherstel'". Van dit laatste wordt ik echter niet wijzer dan ik al was. Nog steeds geen procedure over het hoe en wat van cultureel erfgoed bij het Centrum Veilig Wonen. 

 Nogmaals een mail met daarin de dank overgebracht voor het opsturen van de Handreiking. Maar ook de vraag of ik iets over het hoofd heb gezien op de website van het CVW. Hierop nog steeds niets te vinden over de afwijkende procedure bij het CVW. 

Prompt weer een mail terug met de opmerking zoals hieronder vermeld. Nog steeds geen procedure. Ook wordt de vraag gesteld of ik misschien wil weten hoe het 

Feitelijk gezien klopt het wat u zegt, hier valt geen spelt tussen te krijgen. U heeft niets over het hoofd gezien.

medewerker CVW

interne schadeprotocol loopt. DIt gerelateerd aan een monumentaal gebouw. Ik bevestig per omgaande dat dit klopt en graag het interne protocol wil hebben. Dat was op 7 januari j.l. 

Later nog een mail gestuurd met wat vragen over wat meer duidelijkheid over de criteria waaraan een schade-expert rijksmonumenten moet voldoen. Ook op deze mail wordt snel gereageerd met de mededeling dat er de volgende dag een overleg is met een collega die er meer over kan vertellen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een aantal dingen ter plekke worden bedacht en/of uitgewerkt.

Inderdaad ontvang ik de dag erop een mail een wat specifiekere omschrijving van de criteria waaraan een schade-expert moet voldoen. De schade-expert die het CVW op ons rijksmonument heeft afgestuurd blijkt er bij lange na niet aan te voldoen. Een klein detail. Tot slot wordt mij nog in alle vriendelijkheid gevraagd waarom ik deze vragen stel aan het CVW. Wellicht dat de medewerker zijn kennis dan specifieker kan inzetten. 

 In een reactie van mijn kant geef ik aan dat ik de toelichting op de criteria nader zal bestuderen. Ook geef ik aan dat er nog steeds een vraag open staat over het interne schadeprotocol bij het Centrum Veilig Wonen. Tevens aangegeven waarom ik deze vragen stel. 

Uiteraard wil ik met alle plezier toelichten waarom ik deze informatie wil hebben. Daarvoor zijn drie redenen:

  • het gaat om het al of niet kunnen én willen geven van het vertrouwen aan uw organisatie, afhankelijk van de manier waarop uw organisatie met het cultureel erfgoed omgaat;
  • als onderdeel van een dossier wat ik momenteel aan het aanleggen ben;
  • het vergaren van zoveel mogelijk informatie over herstel, versterking en waardevermeerdering. Dit omdat ik onlangs een begin heb gemaakt met een blog waarin ik mijn ervaringen met eerdergenoemde aandachtspunten ga delen.

    Derk K. Kremer

Of het nu aan mijn toelichting ligt of wat anders, feit is dat de kennis van de medewerker sindsdien niet (specifieker) meer wordt ingezet. Het is sinds mijn laatste mail van 22 januari stil geworden. Akelig stil. De vraag die ik mij dan ook stel is of er uberhaupt wel een intern schadeprotocol is. Temeer omdat ik van het begin af aan de indruk heb dat ik aan het lijntje wordt gehouden: steeds een beetje rekken. Waarbij ik ook sterk de indruk heb dat een aantal antwoorden ter plekke wordt bedacht. 

Geef dan aan dat je er mee bezig bent of dat het er nog niet is. Op zich geen schande. Het CVW moet ook opstarten en voortschrijdend inzicht is belangrijk in dit stadium. In ieder geval is er dan meer begrip. En misschien kun je dan nog iets bijdragen of toevoegen. Maar doen alsof alles in kannen en kruiken is en vervolgens niet meer reageren is, wederom, pure minachting naar de klanten van het CVW. 

Dat er geen intern schadeprotocol is, wordt nog versterkt door het feit dat ons rijksmonument, sinds het CVW het dossier heeft overgenomen, als een standaard schadegeval wordt behandeld. Ook nadat ik de medewerker van het CVW hier op heb gewezen. In dit laatste geval ook geen enkele verklaring hiervoor. 

Wordt vervolgd............

 

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

Stof tot nadenken

Oordeel redactie

“De inhoud van deze artikelen is vernieuwend in zijn kijk op betere projectsturing, namelijk vanuit het perspectief van de opdrachtgever van projecten. Herkenbaar vanuit de praktijk. Bovendien prettig leesbaar, met enerzijds verwijzingen naar fact based analyses en anderzijds praktisch in haar adviezen” 

Management Executive

Contact Informatie

+ 31 647 004 442

Wijk bij Duurstede

dieterdevroomen@gmail.com

@dieterdevroomen

twitter cards 01

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 218 gasten en geen leden online

×

De website met veel informatie over Goed Opdrachtgeverschap blijft bestaan!

Met dank aan Dieter de Vroomen: hij heeft aangegeven het gedachtegoed over Goed Opdrachtgeverschap en dat de basis vormt voor deze website, te willen continueren. Hoe en in welke vorm, wordt de komende periode verder uitgewerkt.