goed opdrachtgeverschap?

Op de vraag wat Goed Opdrachtgeverschap inhoudt, krijg je veel verschillende antwoorden. Vaak wordt één enkel aspect uitgebreid belicht: bijvoorbeeld inkoop of het beschikken over leiderschapskwaliteiten. Maar wat Goed Opdrachtgeverschap precies inhoud en waar hij of zij voor verantwoordelijk is, is een samenhang van eigenschappen, verantwoordelijkheden, attitude en ownership. Met deze website helpen wij je op weg.

objectief onderzoek opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in het doen van onderzoek naar de rol van opdrachtgever, hoe organisaties hier mee omgaan, maar vooral wat er voor nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen. Analyses op basis van diverse rapporten, interviews, enquetes en verslagen, hebben geleid tot een goed inzicht op welke manier de rol van opdrachtgever professioneel kan worden ingevuld. Gekoppeld aan eigen ervaringen. 

stoppen falende projecten?

Het stoppen van falende projecten is een moeizaam traject gebleken. Decennialang werd fors geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtnemende kant. Echter, met weinig effect tot nu toe. Een bekend accountantsbureau noemt de vele overschrijdingen een "ongrijpbaar" fenomeen. Wij noemen het liever "hardnekkig".

Het is gebleken dat organisaaties die ook werken aan het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtgevende kant, aantoonbaar meer succes hebben in het terugdringen van de forse budgetoverschrijdingen en het mislukken van projecten. Ongrijpbaar is het dus niet. Met deze website willen wij je op weg helpen.

status quo rol opdrachtgever

Staat de rol van opdrachtgever onder druk? De afgelopen jaren is er een duidelijke tendens waar te nemen dat de rol van opdrachtgever steeds kritischer wordt benaderd. Het is niet vanzelfsprekend meer dat een opdrachtnemer bij een geschil als schuldige wordt aangewezen. Ook de rol van opdrachtgever is steeds meer onderwerp van discussie. Dit heeft menige organisatie doen beseffen dat het loont om ook te investeren in het verbeteren van de vakbekwaamheid van hun eigen opdrachtgevers. Ook daarmee kunnen wij je op weg helpen.

online enquete opdrachtgeverschap

Regelmatig verschijnen er online enquetes op onze website. Enquetes over verschillende aspecten van Goed Opdrachtgeverschap. Nieuwe enquetes worden via LinkedIn of Twitter aangekondigd of, als u zich hebt aangemeld, via een uitnodiging.

opdrachtmanagement of projectmanagement

In onze visie over Goed Opdrachtgeverschap gaat het bij opdrachtmanagement om wezenlijk andere zaken dan bij projectmanagement. Opdrachtgevers een veredelde cursus projectmanagement laten volgen, zal weinig waarde toevoegen. Een kritische blik op het (zeer beperkte) aanbod van literatuur en trainingen over de rol van opdrachtgever is zondermeer een 'must'. Wil je een second opinion? Neem dan contact op met ons. 

kritische beschouwingen opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij diverse kritische beschouwingen gepubliceerd over de rol van opdrachtgever van projecten. Beschouwingen die een resultaat zijn van ons onderzoek. Koppeling van theorie en praktijjk. Publicaties met heldere conclusies. Maar ook met praktische tips om te komen tot Goed Opdrachtgeverschap.

opdrachtgeverschap in het nieuws

Actueel nieuws dat, in meer of minder mate, te maken heeft met het thema opdrachtgeverschap, wordt door ons verzameld op deze website. Te gebruiken voor studies, interne discussies over opdrachtgeverschap af andere doeleinden. Wil je ook een artikel geplaatst hebben? Laat het ons weten.

digitaal archief opdrachtgeverschap

In de loop van de jaren hebben wij diverse rapporten, artikelen, survey's, etc bewaard die te maken hebben met het thema opdrachtgeverschap. Veel van dit materiaal is gebruikt voor ons onderzoek en de kritische beschouwingen over Goed Opdrachtgeverschap. Inmiddels is een deel van dit digitaal archief beschikbaar op onze website. 

videobase opdrachtgeverschap

Sinds kort zijn wij ook begonnen met het verzamelen van video's over het thema opdrachtgeverschap. Video's die interessant zijn voor diegenen die betrokken zijn bij het thema Goed Opdrachtgeverschap. 

kennisoverdracht opdrachtgeverschap

De inzichten, kennis en ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd, willen wij graag delen met opdrachtgevers die hun rol serieus willen nemen. Wij kennen meerdere vormen van kennisoverdracht. individueel of collectief. Voor opdrachtgevers, maar ook voor opdrachtnemers. Meer informatie vind je op deze website. 

wij houden het eenvoudig

In onze kritische beschouwingen maken wij gebruik van modellen waarmee wij de rol van opdrachtgever helder kunnen beschrijven en toelichten. Onze modellen worden vooral gekenmerkt door hun eenvoud. Geen onnodige ingewikkelde modellen die lijken op een doolhof: deze leiden vaak tot misverstanden en ruis in de communicatie. Onze modellen zijn snel te doorgronden en kunnen gebruikt worden om de discussie over de rol van opdrachtgever te structureren.

wikiregie

Een belangrijk onderdeel van deze website is de WikiRegie: een kennissite voor opdrachtgevers. Het is een belangrijke informatiebron voor managers die de rol van opdrachtgever (gaan) vervullen. 

roadmap naar goed opdrachtgeverschap

Dank zij de door ons opgebouwde kennis en inzichten over de rol van opdrachtgever, zijn wij in staat om met een Roadmap naar Goed Opdrachtgeverschap te komen. Na een intakegesprek zijn wij in staat aan te geven op welke onderdelen verdieping eventueel nodig of wenselijk is. De basis voor deze Roadmap zijn een paar van onze modellen.  

onafhankelijke project evaluaties

Het doen van een objectieve en onafhankelijke project evaluatie behoort tot de mogelijkheden. Onafhankelijk, omdat wij geen enkel commercieel belang hebben bij de uitvoering van het project betrokken te worden. Onze evaluaties worden vooral benaderd vanuit het perspectief van een opdrachtgever. Op een snelle, inzichtelijke manier kunnen wij tot de kern van eventuele problemen doordringen. Maar wij geven ook een advies over de mogelijke oplossingen.

Project evaluaties kunnen worden uitgevoerd in elk stadium van een project.  

noordelijke nuchterheid

Inmiddels ben ik zes jaar intensief met het thema Goed Opdrachtgeverschap bezig. In Hans Wortmann, hoogleraar Universiteit Groningen (RUG), heb ik een goede Sparring Partner gevonden.  Met een portie nordelijke nuchterheid hebben wij een geheel eigen visie ontwikkeld op de rol van opdrachtgever en de aansturing van projecten. Geen ingewikkelde verhalen en modellen, maar een praktische benadering. 

registreren

Een groot deel van de informatie over Goed Opdrachtgeverschap is voor iedereen toegankelijk. Echter, bepaalde gedeelten van de website zijn alleen toegankelijk als je geregistreerd bent. Bijvoorbeeld meedoen aan het forum, leveren van commentaar of het downloaden van documenten. 

Je kunt geheel vrijblijvend een account aanmaken. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Je ontvangt van ons geen mailingen. Wel zullen wij in de toekomst vragen of je mee wilt doen aan verder onderzoek in de vorm van enquêtes. 

contact met ons opnemen

Wil je meer informatie over bepaalde aspecten over Goed Opdrachtgeverschap? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van kennisoverdracht, de project evaluatie of de roadmap? Neem dan contact met mij op. Per mail of per telefoon. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Twitter of LinkedIn.

goed opdrachtgeverschap?
objectief onderzoek opdrachtgeverschap
stoppen falende projecten?
status quo rol opdrachtgever
online enquete opdrachtgeverschap
opdrachtmanagement of projectmanagement
kritische beschouwingen opdrachtgeverschap
opdrachtgeverschap in het nieuws
digitaal archief opdrachtgeverschap
videobase opdrachtgeverschap
kennisoverdracht opdrachtgeverschap
wij houden het eenvoudig
wikiregie
roadmap naar goed opdrachtgeverschap
onafhankelijke project evaluaties
noordelijke nuchterheid
registreren
contact met ons opnemen

Goed Opdrachtgeverschap

Het thema Goed Opdrachtgeverschap is steeds vaker onderwerp van (maatschappelijke) discussies: geleidelijk aan begint het besef te komen bij bestuurders en management dat een professionele invulling van de rol van opdrachtgever een belangrijke bijdrage levert aan het succesvol afronden van een project. 

De afgelopen jaren hebben wij veel geinvesteerd in het vergroten van onze kennis over de rol van opdrachtgever. Wat beweegt een opdrachtgever om deze rol op zich te nemen? Hoe gaan organisaties met deze rol om? Wat is er voor nodig om deze rol goed te vervullen? Hoe kun je als opdrachtgever vertrouwen geven en krijgen? Moet een opdrachtgever kennis hebben van methoden en technieken? 

Vragen, waar we middels deze website een antwoord op kunnen geven. Maar daarnaast bieden we nog veel meer aan (potentiële) opdrachtgevers. En kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Laat het ons even weten.

Tweets Opdrachtgeverschap

Het Centrum Veilig Wonen: slikken of stikken!

strotHet is zover: het Centrum Veilig Wonen geeft botweg aan dat alle discussie is gesloten en ik heb het ondeugdelijke expertise rapport van 6 januari maar te slikken. Ben ik het er niet mee eens? Dan moet ik binnen 6 weken contra-expertise aanvragen. 

Het is mij duidelijk geworden dat het CVW geen of moeilijk onderscheid kan maken tussen het opleveren van een deugdelijk rapport en de inhoudelijke beoordeling van de schade op zich. Hier is duidelijk sprake van het eerste:  het opleveren van een kwalitatief slecht rapport dat totaal niet overeenkomt met een voorstel zoals dat is voorgelegd aan mij op 6 november 2015. Er is afgeweken van opzet zoals is aangegeven door de inventarisatie van Monumentenwacht, de beoordelingen van 6 november en 11 januari tonen grote verschillen en er is de normale standaard procedure gevolgd in plaats van de speciale procedure voor Rijksmonumenten. Was er in het voorstel van 6 november nog sprake van een schadevergoeding van circa 90%, in het voorstel van 11 januari was dat nog geen 10%. Gebaseerd op de oorspronkelijke offerte van de aannemer, welke blijkbaar niet voor mij bedoeld was.

Voor mij is dit rapport dan ook volstrekt onacceptabel om te dienen als basis voor een eventuele contra-expertise. Pas als er een deugdelijk rapport ligt, kan ik beoordelen of ik al of niet akkoord kan gaan met de door het CVW beoordeelde bevingschade en nadat de juiste documenten worden aangeleverd die er aan ten grondslag liggen. 

Het CVW weigert categorisch mijn vragen serieus te beantwoorden en negeert de opmerkingen hierover. Het is dus in feite een kwestie geworden "slikken of stikken". Heeft dit met ontzorgen te maken? Is dit het gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing als je het niet eens bent met de inhoud van het expertiserapport zoals aangegegen op de website? Bij dit laatste blijkt ineens dat de website van het CVW is aangepast: eerst kon je contact opnemen met het CVW en nu moet je een formulier invullen. Weer een extra stap in de bureacratie van het CVW?

Het CVW heeft mij te verstaan gegeven (zie onderstaande mails) dat discussie over Dossier 303 is gesloten en dat ik 6 weken de tijd heb om een contra-expertise aan te vragen. Volstrekte minachting naar een gedupeerde van de aardbevingen. Waarmee het CVW het eigen gebrek aan professionaliteit probeert te verdoezelen en/of de schade probeert te bagatalliseren? Voor mij is het inmiddels duidelijk wat hier aan de hand is. 

Ik heb aangegeven dat ik niet akkoord kan gaan met de oplevering van het expertise rapport en dat er nog geen sprake is van het aanvragen van een contra-expertise. Laat staan dat de periode van 6 weken van start is gegaan. 

Ik ga mij nu beraden over verdere stappen naar het Centrum Veilig Wonen. Of staat CVW voor Centrum Van Wanorde? In ieder geval zijn er vier loketten (ja, ja, vier?) waar je een klacht kan indienen: het CVW zelf (de slager die zijn eigen vlees keurt?), bij de Raad van Toezicht van het CVW, de ombudsman en de NAM zelf. Maar juridische stappen sluit ik ook niet uit. Op dit moment voel ik mee met al die anderen die zich machteloos voelen als het om de arrogante behandeling van het CVW gaat. Je staat in principe alleen en je zoekt het maar uit. Deze arrogante houding van het CVW werkt blijkbaar afdoende in de meeste gevallen. Althans gezien vanuit het belang van het CVW. En de NAM? En de overheid? Maar zeker niet vanuit het belang van de gedupeerden. En het draagt aanzienlijk bij aan de slechte sfeer in Groningen zoals in het Dagblad van het Noorden beschreven op 9 januari j.l.

 

Wordt vervolgd............

 

Ik heb hier intern overleg gehad. Wij gaan u verder geen gegevens geven van mijn leiding gevende. Ik heb u in meerdere emails uitleg gegeven over het schade rapport dat u is toegestuurd en mijn collega heeft uw algemene vragen over het proces beantwoord. De conclusies die u in uw email aangeeft zijn uw conclusies.

Het is duidelijk dat u het niet eens bent met het schade rapport, u heeft daarom de mogelijkheid een contra expertise aan te vragen. Ik stuur u een aparte email met daarbij de voorwaarden en het aanvraagformulier voor een contra expertise. U dient deze formulieren binnen zes weken te retourneren.

Als u nog vragen heeft over de contra procedure dan hoor ik dat graag, over het rapport dat ik aan u heb toegestuurd ga ik niet meer corresponderen, hiervoor wordt het contra-expertise proces opgestart.

CVW mail 9 februari 16:02

 

U heeft aangegeven het niet eens te zijn met (onderdelen van) het expertiserapport zoals opgesteld door de schade-expert.
Bijgaand treft u het formulier aan voor de aanvraag van de contra-expertise. In de bijlage treft u ook de voorwaarden en uitleg over de procedure aan.

Vriendelijk verzoek ik u het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier binnen 6 weken te retourneren naar Centrum Veilig Wonen, Antwoordnummer 6, 9900 XA Appingedam (postzegel is niet nodig). U kunt het formulier ook per e-mail aan mij toesturen.

Wilt u bij eventuele correspondentie uw dossiernummer 303 vermelden?

CVW mail 9 februari 16:06

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

Stof tot nadenken

Oordeel redactie

“De inhoud van deze artikelen is vernieuwend in zijn kijk op betere projectsturing, namelijk vanuit het perspectief van de opdrachtgever van projecten. Herkenbaar vanuit de praktijk. Bovendien prettig leesbaar, met enerzijds verwijzingen naar fact based analyses en anderzijds praktisch in haar adviezen” 

Management Executive

Contact Informatie

+ 31 647 004 442

Wijk bij Duurstede

dieterdevroomen@gmail.com

@dieterdevroomen

twitter cards 01

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 202 gasten en geen leden online

×

De website met veel informatie over Goed Opdrachtgeverschap blijft bestaan!

Met dank aan Dieter de Vroomen: hij heeft aangegeven het gedachtegoed over Goed Opdrachtgeverschap en dat de basis vormt voor deze website, te willen continueren. Hoe en in welke vorm, wordt de komende periode verder uitgewerkt.